Vergoeding door uw Gemeente

Per 1 januari 2015 is de Transitie Jeugdzorg een feit. Dit betekent dat vanaf die datum de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hulp en zorg aan kinderen en hun ouders. Zij hebben deze taken overgenomen van onder andere de zorgverzekeraars, vergoeding voor hulp en zorg loopt dus voortaan via de gemeente.

Zorgovereenkomsten met gemeenten

Om vergoede zorg te kunnen en mogen leveren is het noodzakelijk dat de zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin ouders/kind wonen. ECLG heeft met veel gemeenten in Zuidoost- en midden Nederland een overeenkomst afgesloten (zie in de linkerkolom de groen gearceerde gemeenten). Met ingang van 1 januari 2016 hebben wij ook met de centrumgemeenten Roermond, Tilburg, Amersfoort en regio Rivierenland een zorgoverkomst. In de linkerkolom de oranje gearceerde gemeenten.

Wanneer u en uw dochter/zoon in een van deze gemeenten woont en u wilt uw dochter of zoon voor 2016 graag bij ons aanmeldingen, dan kunt u nu al contact met ons opnemen. Want het duurt doorgaans enkele weken voordat wij van uw gemeente een beschikking of toestemming krijgen om uw zorgvraag in behandeling te kunnen nemen.

Uitgangspunten

Met de verschuiving van de jeugdzorg naar de gemeenten (decentralisatie) wil het kabinet het jeugdzorgstelsel eenvoudiger maken. De nieuwe Jeugdwet kent daarom 5 uitgangspunten:

 • Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. Dit betekent dat voorzieningen en hulpverleners zich meer moeten gaan richten op de eigen kracht van kinderen, jongeren en hun opvoeders.
 • De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp. Het is de bedoeling om minder kinderen en jongeren naar de specialistische jeugdhulpverlening te verwijzen (voorheen tweedelijns zorg) en meer kinderen en jongeren binnen de generalistische basiszorg (voorheen eerstelijns zorg) te helpen.
 • Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 • Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Route en toegang tot vergoede zorg

De zorg die ECLG biedt, sluit aan bij bovenstaande uitgangspunten en ECLG voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen om jeugdzorg te mogen bieden. Met de meeste gemeenten hebben wij dan ook een contract. Gemeenten hebben echter veel vrijheid in het organiseren van de jeugdhulp en zij maken zelf keuzes over bijvoorbeeld de toegang en het aanbod voor vergoede zorg. In de praktijk betekent dit dat niet voor iedere gemeente dezelfde regels gelden. Bij de meeste gemeenten loopt toegang voor de vergoede zorg via:

 • Het sociale wijkteam
 • De huisarts
 • Medisch specialist

Zij zorgen voor een verwijzing (arts) of een beschikking (gemeente) waarmee u bij ons terecht kunt voor zorg. Welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Verwijzing huisarts

Om voor vergoeding van gesprekken, behandelingen of onderzoek in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief van uw huis- of kinderarts nodig, en/of een beschikking van uw gemeente. U kunt ook zonder verwijsbrief bij ons terecht, maar in dat geval komen de kosten voor uw eigen rekening.

In de verwijsbrief moet vermeld worden:

 • De datum van de verwijsbrief. Deze moet eerder zijn dan het eerste gesprek bij ECLG
 • Dat het om een verwijzing naar de Generalistische Basis-GGZ gaat
 • Dat er sprake is van een vermoeden van een DSM IV psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld een angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, ontwikkelingsstoornis etc.
 • De huisarts maakt een inschatting van de zorgzwaarte Kort, Middel of Intensief
 • De gegevens van de verwijzer/(huis)arts, waaronder de AGB-code en handtekening

Een voorbeeld van onze verwijsbrief kunt u in de kolom rechts downloaden en deels zelf en door uw huisarts laten invullen en ondertekenen.

Diagnostiek en behandeling van ernstigedyslexie

Onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) valt bij alle gemeenten onder vergoede zorg.

Privacy en behandelgegevens

Voor u als ouder is het belangrijk om te weten dat, wanneer u uw kind aanmeld voor GB-GGZ, de behandelgegevens van uw kind worden opgeslagen in het landelijke DBC-informatiesysteem (DIS). Aangezien het informatie betreft over de "psychische stoornis" van uw kind, kan dat in zijn/haar latere leven van invloed zijn bij zaken als een hypotheekaanvraag of het behalen van zijn/haar rijbewijs. U kunt voorkomen dat deze gegevens van uw kind in het systeem worden opgeslagen door een schriftelijk bezwaar in te dienen bij uw gemeente, dat door u en door ons ondertekend is. Indien u dit wenst, zullen wij u dit bezwaarschrift bij het eerste gesprek overhandigen of u kunt dit hier downloaden.

Intake en zorgproducten

Met de verwijzing van uw huisarts of een beschikking van uw gemeente kunt u via ons bedrijfsbureau in een van onze praktijken een afspraak maken met een van onze (hoofd)behandelaren voor een eerste kennismakingsgesprek. Neem naast de verwijsbrief/beschikking ook een geldig identiteitsbewijs van uzelf of uw kind mee. Na het intakegesprek laten wij u weten of de hulpvraag van uw kind valt binnen de GB-GGZ en voor welk van de 3 onderstaande zorgproducten u in aanmerking komt. In het geval u niet in aanmerking komt voor de GB-GGZ dan verwijzen wij u terug naar uw huisarts, of verwijzen wij u door naar de specialistische GGZ.

 • Zorgproduct Kort:               0 - 360 minuten
 • Zorgproduct Midden:      360 - 570 minuten
 • Zorgproduct Intensief:   570 - 840 minuten

Aanpassen behandelduur en zelf bij betalen

Soms komt het voor dat tijdens de behandeling blijkt dat een ander zorgproduct c.q. behandeltijd in aanvang gekozen had moeten worden. In dat geval kunnen wij wisselen naar een andere product en heeft dit geen verdere financiële consequenties voor u.

Maar het komt ook voor dat er wel gekozen is voor het juiste zorgproduct, maar dat er desondanks onvoldoende behandeltijd is. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer er veel tijd nodig is voor verklarende diagnostiek en daardoor te weinig tijd overblijft voor behandeling. Of dat een deel van de hulpvraag niet valt onder de GB-GGZ. In die gevallen zult u zelf een deel van de kosten moeten betalen. Wanneer zich een van deze situaties voordoet, zullen wij u per omgaande informeren over deze kosten en daarover met u afspraken maken, zodat u achteraf niet voor financiële verassingen komt te staan. Ons uurtarief voor diagnostiek of behandeling welke buiten de vergoede zorg valt bedraagt €. 65,- per uur. Veel andere praktijken rekenen €. 85,- of nog meer per uur. U doet er dus verstandig aan om bij andere praktijken altijd te informeren naar het uurtarief dat u moet betalen wanneer uw zorg niet meer vergoed wordt door uw gemeente.

Leerproblemen en psychische klachten

Vergoeding voor onderzoek en/of behandeling van leerproblemen wordt door geen enkele gemeente vergoed. De enige uitzondering hierop vormt het onderzoek en behandeling bij Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Maar als door het gevolg van de leerproblemen psychische klachten zijn ontstaan zoals depressiviteit of angst, welke vallen onder de DSM IV classificatie, komt de behandeling van deze psychische klachten wel in aanmerking voor vergoeding.

Bent u verhinderd, zeg dan tijdig af

Mocht u niet in staat zijn om op uw afspraak te komen, zeg dan minimaal 24 uur van te voren uw afspraak af. Wanneer u niet of niet tijdig afzegt moeten wij u helaas €. 25,- in rekening brengen en deze kosten worden niet door uw gemeente vergoed.

Uw rechten als cliënt

Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Via deze site van de overheid kunt u de complete wetstekst lezen of downloaden op uw computer.

Heeft u klachten over de behandeling?

Wij zullen de zorg voor uw dochter of zoon naar eer en geweten op ons nemen, maar het kan zijn dat u desondanks niet tevreden bent over onze zorg. Wij hopen dan dat u hierover met de (hoofd)behandelaar van uw kind in gesprek gaat. U kunt ook te alle tijden contact opnemen met een van onze twee directieleden. Komen we er dan nog niet samen uit, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) of tot het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP)