WPPSI-IV intelligentieonderzoek

IQ test voor jonge kinderen

WPPSI-IV  IQ test

Onlangs is de WPPSI-IV door de Cotan goedgekeurd en hiermee klaar voor gebruik in de praktijk. De verouderde WPPSI-III wordt dus in de praktijken niet meer ingezet.

WPPSI-IV staat voor ‘Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence’ en maakt onderdeel uit van de ‘Wechsler’-familie waar ook de WISC-V en de WAIS-IV toe behoren. De WPPSI-IV is een intelligentietest en geeft een beeld van de cognitieve vaardigheden van jonge kinderen.

WPPSI-IV en cognitief functioneren

De WPPSI-IV is gebaseerd op de hedendaagse theorieën over intelligentie en cognitief functioneren en sluit hiermee goed aan op de WISC-V. De test kan worden ingezet vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en loopt tot 6 jaar en 11 maanden. De testmaterialen en subtesten zijn kindvriendelijk en speciaal ontworpen voor het jonge kind. Binnen ECLG wordt gebruik gemaakt van de digitale afname waarbij een aantal subtesten met behulp van iPads wordt afgenomen. Het kind wijst de antwoorden dan op de iPad aan in plaats van in een boekje en hoeft de iPad niet zelf te kunnen bedienen.

Op de eerste plaats kan met de WPPSI-IV een totaal-IQ worden berekend. Het totaal-IQ geeft een beeld van het algemeen cognitief functioneren van een kind, maar daarnaast kunnen ook verschillende aanvullende indexen worden berekend. Hiermee kan een goede sterkte-zwakte analyse gemaakt worden en het geeft de mogelijkheid de test aan te passen aan de hulpvraag.

Voor de jongste doelgroep (2.6-3.11) jaar volstaan 5 subtesten om het totaal-IQ te berekenen, de overige indexen zijn: verbaal begrip, visueel ruimtelijk, werkgeheugen (primaire indexen) en algemene taal, non-verbaal en algemene vaardigheid (aanvullende indexen).

Voor de kinderen tussen de 4-6.11 jaar zijn 6 subtesten nodig om het totaal-IQ te berekenen, de overige indexen zijn vergelijkbaar met de WISC V: verbaal begrip, visueel-ruimtelijk, fluïde redeneren, werkgeheugen, verwerkingssnelheid (primaire indexen) en algemene taal, non-verbaal, algemene vaardigheid en cognitieve competentie.

Hierbij is het goed te vermelden dat het afnemen van meer subtesten niet leidt tot een hogere betrouwbaarheid van het totaal-IQ. Dus als de hulpvraag echt alleen is om een beeld te krijgen van de algemene cognitieve vaardigheden, dan kan – al naar gelang de leeftijd – worden volstaan met 5 of 6 subtesten. Maar wanneer er daarnaast bijvoorbeeld vragen zijn over de taalontwikkeling, dan kunnen er meerdere subtesten worden afgenomen.

Testafname bij jonge kinderen

Kinderen – en zeker jonge kinderen – ontwikkelen zich sprongsgewijs. Een intelligentietest op jonge leeftijd is dan ook minder betrouwbaar dan een intelligentietest op latere leeftijd en heeft daarom een beperktere geldigheid (maximaal 1 jaar). Naast de scores op de test zijn voor een goed beeld en de interpretatie van deze scores ook de observaties tijdens het onderzoek van belang. Deze worden dan ook altijd meegenomen in het onderzoek. Hoewel minder betrouwbaar over tijd, kan middels deze test wel iets gezegd worden over het functioneren van het kind op dit moment en kunnen de ontwikkelbehoeften van het kind in kaart worden gebracht.

Het testen van jonge kinderen brengt altijd uitdagingen met zich mee. De gedragswetenschappers van ECLG zijn hierin getraind en opgeleid en nemen de tijd om kennis te maken, het kind op zijn of haar gemak te stellen en kijken goed wat het individuele kind nodig heeft voor een zo optimaal mogelijke testafname.

Opzet WPPSI-IV  IQ onderzoek

Voordat het WPPSI onderzoek afgenomen wordt vindt er een schriftelijke intake plaats door middel van een intakevragenlijst die wij u per e-mail toesturen. U kunt hierin relevante informatie vermelden betreffende de reden van het onderzoek en de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Indien de door u ingevulde vragenlijst daartoe aanleiding geeft, dan nemen wij telefonisch contact met u op voor nader overleg. Een persoonlijk intakegesprek is optioneel.

Een afrondend evaluatie- c.q. adviesgesprek met de onderzoeker is eveneens optioneel. U kunt dit vooraf al aanvragen of nadat de onderzoeksresultaten bij u bekend zijn. Indien er verder geen bijzonderheden zijn, dan ontvangt u het onderzoeksverslag 1 à 2 weken na afname van de test.

De kosten voor een intakegesprek of een evaluatiegesprek bedragen €. 57,50 per uur.

Tarief WPPSI-IV onderzoek

WPPSI IV IQ test:  €. 390,-

  • Schriftelijk intake (+ telefonisch indien aanleiding n.a.v. schriftelijke intake).
  • Onderzoek en afname intelligentietest 1,5 - 2,5 uur
  • De resultaten van het onderzoek scoren c.q. beoordelen
  • Verslaglegging onderzoek

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een WPPSI-IV intelligentieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.