Dyslexie en leesproblemen

Informatie voor scholen over dyslexie en leesproblemen

Dyslexie en leesproblemen op school

Bij de vaststelling van dyslexie en leesproblemen bij kinderen fungeert school als 'poortwachter'. Scholen hebben daarbij de volgende taken:

 • Leerlingen ondersteunen en begeleiden op het gebied van lezen en spellen.
 • Vermoeden van ernstige dyslexie (ED) onderbouwen door aan te tonen dat er sprake is van achterstand én van hardnekkigheid. Dat wil zeggen dat een leerling op drie opeenvolgende meetmomenten tot de 10 % zwakste lezers behoort en dat remediëren gedurende twee achtereenvolgende perioden onvoldoende helpt.
 • Het opbouwen van een leerling-dossier (leesdossier) gedurende de begeleiding op school.

Dyslexie: wat is de taak van school?

De aanpak van dyslexie en lees- en spellingproblemen is primair de verantwoordelijkheid van school. De school zal haar leerlingen van wie het vermoeden bestaat dat zij (ernstige) dyslexie hebben, moeten signaleren en verwijzen. Het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling (voor de Zorg) stelt eisen aan de informatie die door de school moet worden aangeleverd over het voortraject dat op school is doorlopen bij de aanpak van de dyslexieproblemen op school.

Aantal meetmomenten op school en wanneer moeten deze plaatsvinden

Dyslexie Centraal en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) zijn helder in hun standpunt over het aantal meetmomenten op school en hoe en wanneer deze meetmomenten moeten plaatsvinden. Er is tevens een leidraad opgesteld voor het aanleveren van een leerlingdossier.

Dyslexie Centraal is helder in hun standpunt met betrekking tot het aantal meetmomenten: 3

De richtlijn voor scholen blijft dus 3 meetmomenten met in de tussenliggende perioden intensieve en systematische extra ondersteuning.

Dyslexie Central stelt verder dat het de verantwoordelijkheid blijft van de school, intern begeleiders en leerkrachten om leerlingen waarbij een vermoeden van dyslexie bestaat op een verantwoorde wijze en volgens de geldende richtlijnen door te verwijzen naar een gespecialiseerde praktijk.

Ondanks deze heldere richtlijnen en afspraken zijn er zorginstellingen en praktijken die de norm van 3 meetmomenten en het aanleveren van een volledig leerlingdossier niet of onvoldoende naleven. Deze zorginstellingen en praktijken laten zich hierbij leiden door eigenbelang, namelijk meer clienten onder de vergoede dyslexiezorg en dus meer inkomsten.

Voor scholen, IB-ers en leerkrachten betekenen 2 meetmomenten en het aanleveren van een onvolledig leerlingdossier minder werk, maar leerlingen met ernstige dyslexie zijn niet gebaat bij een verdere groei van het aantal aanmeldingen vanwege onterecht doorverwezen leerlingen.

Het bovenstaande standpunt kunt u nalezen op de website van Dyslexie Centraal.

Overschrijding diagnostiek- en behandelvolume

Sinds de overheveling van de dyslexiezorg naar gemeenten is duidelijk geworden dat er veel meer leerlingen in behandelingen zijn voor ernstige dyslexie, dan waarvoor de vergoedingsregeling ED oorspronkelijk in het leven geroepen is. Onder andere het Kwaliteits Instituut Dyslexie (NKD) onderschrijft dat op den duur noch het onderwijs, noch de dyslexiepraktijken gebaat zijn bij een te ruime indicatiestelling. Er komen daardoor veel meer kinderen in behandeling dan waarvoor de regeling EED/ED bedoeld is, met als gevolg, dat vanwege de budgetfinanciering, leerlingen voor wie de regeling wel bedoeld is, geen dyslexie behandeling krijgen. Of in het gunstigste geval op een wachtlijst komen te staan.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid in deze, en hanteren dan ook de (strikte) toelatingseisen welke gesteld worden in het Dyslexie Protocol. De meeste van onze cliënten/scholen conformeren zich eveneens aan de gestelde aanmeldprocedure.

Het leerlingdossier (leesdossier)

Om een leerling te kunnen aanmelden voor diagnose en behandeling van dyslexie moet de school een leerlingdossier (leesdossier) aanleveren met de volgende onderdelen:

 • de basisgegevens uit het leerlingvolgsysteem
 • een beschrijving van het leesprobleem en eventuele spellingproblemen
 • signalering van de leesproblemen (en eventuele spellingproblemen) : datum, toets (criteria, score), afgenomen door . .
 • omschrijving van de extra begeleiding (doelen, duur, inhoud, organisatievorm, begeleider)
 • resultaten van de extra begeleiding en beschrijving van gebruikte toetsen en normering
 • vaststelling van toenemende achterstand ten opzichte van de normgroep, met vermelding van de gebruikte toetsen en normcriteria
 • argumentatie voor het vermoeden van ernstige dyslexie; het aantonen van didactische resistentie en kwaliteit
 • indien bekend, vermelding en beschrijving van eventuele andere (leer)stoornissen

Het dossier wordt getekend door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag. U kunt dit leerlingdossier hier downloaden, en op uw PC of laptop invullen, opslaan en/of printen.

* Om het aanmeldingsformulier op uw computer te kunnen invullen, moet Adobe Reader op uw computer geinstalleerd zijn. Is dat niet geval, dan kunt u hier gratis de versie voor uw systeem downloaden en installeren.

De ouders van uw leerling dienen het ondertekende leerlingdossier, samen met een aantal andere documenten, op te sturen naar:


ECLG expertisecentrum leren & gedrag
T.a.v. Team Dyslexie
Antwoordnummer 1173
6200 VB Maastricht

Frankeren is niet nodig

Als alle gegevens compleet zijn, wordt de dyslexie aanmelding in behandeling genomen. Indien relevante gegevens ontbreken, nemen wij per omgaande contact met u op om de ontbrekende gegevens alsnog aan het dossier te kunnen toevoegen.

EduCredits en dyslexiebehandelingen

Voor elke leerling welke bij ons onder behandeling is voor ernstige dyslexie worden er 75 EduCredits ( €. 75,-) aan uw spaarsaldo toegevoegd.

Wat zijn EduCredits?

Behandellocaties dyslexie

Wij maken gebruik van 22 behandellocaties: Deventer, Apeldoorn, Bussum, Amersfoort, Leusden, Zeist, Nieuwegein, Tiel, Ede, Arnhem, Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch, Uden, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Kerkrade en Maastricht.

Maar in veel gevallen is het voor uw leerlingen en ouders praktischer als de dyslexie behandelingen op uw school plaatsvinden, of in een school in uw directie omgeving. Vaak is dat mogelijk wanneer:

 • de school in kwestie over een geschikte behandelruimte beschikt
 • de school toestemming verleent om de dyslexie behandelingen op school te laten plaatsvinden

Als alle gegevens compleet zijn, wordt de aanmelding in behandeling genomen.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over dyslexie en leesproblemen, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.