Grip op dyslexie

Grip op dyslexie

Het lees- en spellingniveau van leerlingen naar een hoger niveau tillen en het verbeteren van de ketenzorg op het gebied van dyslexie waarbij de externe expertise al in een vroeg stadium de school in komt! Dat is waar het innovatieve interventieprogramma ‘Grip op dyslexie’ voor staat.

Het programma is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg. Het programma bestaat uit 2 fasen:

Fase 1: verhogen lees- en spellingniveau

In fase 1 ligt de focus op het verbeteren van de ondersteuning van leerlingen op zorgniveau ’s 1, 2 en 3.

  • het geven van goed onderwijs in de klas (zorgniveau 1)
  • het bieden van extra begeleiding in de klas voor de 25% zwakste leerlingen (zorgniveau 2)
  • een intensieve en systematische aanpak door het inzetten van een specifieke interventie bij de 10% zwakste leerlingen (individueel of in een klein groepje, zorgniveau 3)

Zoals in de verschillende protocollen beschreven staat, is school verantwoordelijk voor de vormgeving van deze zorgniveau’s.

De gespecialiseerde dyslexiezorg met bijbehorende expertise komt pas bij zorgniveau 4 in beeld en wordt vaak als extern traject vormgegeven. Door deze expertise eerder in te zetten en de school binnen te halen, kan zorgniveau 1 al versterkt worden hetgeen een preventieve werking heeft, er zullen minder leerlingen zorg nodig hebben op niveau 2 en 3 waardoor het makkelijker wordt deze zorg in te zetten en te organiseren.

In fase 1 van het project wordt de ‘Taal in Blokjes’ (TiB) methode (en software) ingezet. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor basisscholen én kan door de opzet als het ware ‘over’ de reguliere methode gelegd worden. Dit betekent een minimale belasting voor de leerkracht. De ondersteuning vanuit het project is op maat en kan variëren van deskundigheidsbevordering op het gebied van lees- en spellingonderwijs tot het coachen van leerkrachten die al met de methode Taal in Blokjes werken.

Fase 2: diagnostiek en behandeling ED

Ondanks de extra ondersteuning zal een kleine groep leerlingen toch doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg. Voor de leerlingen met ernstige dyslexie (ED) wordt onder andere de F&L behandelmethode en -software ingezet. De F&L-methode is evidence based, wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de methode effectief kan worden ingezet bij de behandeling van lees- en spellingproblemen. Taal in Blokjes is een uitsnede of wel de schoolversie van de F&L-methode, waardoor een doorlopende leerlijn en continuüm van zorg wordt gecreëerd. Hier ligt de kracht van ‘Grip op dyslexie’.

Door het continuüm van zorg wordt een hoger behandelrendement behaald. Daarnaast zorgt de doorlopende leerlijn ervoor dat zowel de leerling, als de leerkracht en de ouders vanaf het begin van het leesonderwijs bekend zijn met de principes van de methodes en ouders en leerkracht mee kunnen lopen in het traject van de leerling. Gedurende de extra ondersteuning op school kunnen de leerlingen, leerkrachten maar ook de ouders thuis, oefenen met de TiB software. Gedurende de specialistische dyslexiebehandelingen kunnen de leerlingen, leerkrachten en de ouders thuis, oefenen met de F&L software.

Het resultaat

Het resultaat van 'Grip op dyslexie' is dat er minder leerlingen doorstromen naar de volgende zorgniveaus en dus ook minder doorstroom naar de vergoede dyslexiezorg. De prestaties en het welbevinden van de leerlingen nemen toe en de werkdruk bij leerkrachten en het zorgteam nemen af.

Door het continuüm van zorg kan worden gedifferentieerd in intensiteit van ondersteuning, maar wordt op alle zorgniveaus met eenzelfde – bewezen effectieve - methodiek gewerkt. Dit zorgt voor effectieve ketenzorg waarbij school en externe zorg goed op elkaar aansluiten met onder andere een hoger leerrendement tot gevolg. En een besparing op de uitgaven voor jeugdzorg.

Samenwerking zorg en onderwijs

Het interventieprogramma ‘Grip op dyslexie’ is tot stand gekomen door de unieke en exclusieve samenwerking tussen 3 partijen die al vele jaren actief zijn op het snijvlak van zorg en onderwijs.

  • F&L methode B.V. : ontwikkelaar van de TiB en F&L methode, software en diverse behandelmaterialen
  • ECLG leerlingenzorg: ontwikkelt en geeft cursussen en trainingen aan onderwijsassistenten, leerkrachten,  intern begeleiders, en mentoren,  op het gebied van leren en ontwikkeling, waaronder de TiB cursus. 
  • ECLG expertisecentrum leren & gedrag: orthopedagogen- en psychologenpraktijk gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leer- en/of gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen tot 18 jaar en NKD gecertificeerde behandelpraktijk van dyslexie.

Taal in Blokjes workshops

De TiB workshops worden landelijk goed bezocht en een groot aantal scholen zetten de TiB methode ook al in. Toch zien wij dat menige school moeite heeft met het praktisch vormgeven van met name zorgniveau 3. Op papier wordt de zorg goed beschreven, maar in de dagdagelijkse onderwijspraktijk wordt deze zorg om allerlei redenen niet (goed) uitgevoerd. Hier is dus nog veel winst te behalen. Meer informatie over de TiB workshops vindt u hier.

Aansturing programma

Het gehele programma wordt landelijk aangestuurd door 2 regiehandelaren met veel expertise over diagnostiek en behandeling van dyslexie; Gemma Moed, MSc. ( K&J psycholoog NIP) en drs. Peggy Immenga (orthopedagoog-generalist).

De ondersteuning in de scholen wordt verzorgd door een groep ervaren dyslexiebehandelaren. Alle behandelaren zijn academisch geschoold (orthopedagoog) en een aantal van de behandelaren hebben zelf ook als leerkracht voor de klas gestaan. Zij zijn dus ook nog eens goed bekend met het ‘schoolsysteem’.

Alle (uitvoerend) betrokkenen zijn geregistreerd bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over het interventieprogramma Grip op dyslexie, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.