Vergoed dyslexieonderzoek

Uw gemeente betaalt onderzoek en behandeling EED

Vergoeding Ernstige (Enkelvoudige) Dyslexie

Vanaf januari 2015 worden de kosten voor een dyslexieonderzoek (en dyslexiebehandeling) vergoed door uw gemeente, mist er sprake is van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Enkelvoudig houdt in dat uw dochter of zoon er geen tweede probleem bij mag hebben, zoals ADHD, autisme of een laag IQ. Ernstig wil zeggen dat de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij uw kind zichtbaar zijn.

Welke kinderen komen in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding voor een dyslexieonderzoek en de behandeling moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:

 1. De leeftijd van uw kind ligt bij aanmelding voor een dyslexieonderzoek en behandeling tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag in elk niet gestart worden nadat uw kind 13 jaar is geworden.
 2. Er moet een leerlingdossier (leesdossier) zijn waaruit blijkt dat er in het onderwijs een traject van intensieve extra hulp is geweest bij het leren lezen (en spellen).
 3. De school heeft het vermoeden dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, gebaseerd op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp zoals vermeld onder punt 2.

Vermoeden van dyslexie: wat moet u als ouder als eerste doen?

Wanneer u vermoedt dat uw dochter of zoon dyslexie heeft, moet u contact opnemen met de school en een afspraak maken om samen met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem van uw kind te bespreken. School kan u vervolgens adviseren of een onderzoek raadzaam is. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek.

Keuze van onderzoeker en behandelaar

Het is belangrijk dat u uw kind aanmeldt bij een zorgverlener die zowel het dyslexieonderzoek als de behandeling kan en mag bieden. Want enkele gemeenten vergoeden alleen de gecombineerde zorg van dyslexieonderzoek én dyslexiebehandeling.

Wij beschikken over een groot team van orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten, psychologen en GZ-psychologe die hierin gespecialiseerd zijn. Wij werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling van Blomert en zijn gecertificeerd door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD).

Wij hebben met veel gemeenten in de provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg een zorgovereenkomst afgesloten. In dat geval declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw gemeente. Wanneer wij geen zorgovereenkomst hebben met uw gemeente, kunt u bij uw gemeente altijd kenbaar maken dat u het dyslexieonderzoek en de behandelingen graag door ECLG wilt laten uitvoeren. Sommige gemeenten gaan daar mee akkoord en indien wenselijk en mogelijk, zullen wij alsnog een zorgovereenkomst met uw gemeente afsluiten. Een actueel overzicht van de gemeenten waar wij een zorgovereenkomst hebben afgesloten kunt u hier vinden.

Uw zoon/dochter komt niet in aanmerking voor een vergoed onderzoek

Het kan ook zo zijn dat uw kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de criteria die gesteld zijn om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexieonderzoek (en dyslexiebehandeling). Maar ook uw kind heeft veel baat bij een goede en professionele diagnose en behandeling. U kunt hier meer informatie vinden over de ondersteuning en behandeling die wij in dat geval kunnen bieden.

Uw dochter of zoon aanmelden voor een dyslexieonderzoek

Het aanvragen van een onderzoek moet u als ouder zelf doen. Wat is nodig voor aanmelding van uw kind?

 • Kopie paspoort of identiteitskaart van uw kind
 • Indien nodig, een beschikking van uw gemeente. U kunt bij uw gemeente navragen of u een beschikking voor onderzoek naar dyslexie nodig heeft of dat een verwijzing van de school volstaat.
 • Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
 • Ingevuld en ondertekend Leerlingdossier ( leesdossier). Dit moet u laten
  invullen door de school.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden en op uw computer invullen. Vervolgens print u het document en kunt u het ondertekenen.

* Om het aanmeldingsformulier op uw computer te kunnen invullen, moet Adobe Reader op uw computer geinstalleerd zijn. Is dat niet het geval, dan kunt u hier gratis de versie voor uw systeem downloaden en installeren.


Het complete pakket van documenten en informatie stuurt u op naar:

ECLG expertisecentrum leren & gedrag
T.a.v. Team Dyslexie
Antwoordnummer 1173
6200 VB Maastricht

Postzegels plakken is niet nodig

Als alle gegevens compleet zijn, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Wanneer de gegevens nog niet kompleet zijn, dan zullen wij met u en/of met de school hierover contact opnemen.

Beoordeling leerlingdossier (leesdossier)

Op basis van het volledige dossier wordt beoordeeld of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. U ontvangt per brief de uitslag van deze beoordeling.

Als blijkt dat uw kind niet in aanmerking komt voor een onderzoek, ontvangt u een brief met de argumentatie voor deze afwijzing. De school ontvangt hiervan een afschrift.

Dyslexieonderzoek

Als blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor een diagnostisch dyslexieonderzoek, dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en de data voor het onderzoek worden met u afgestemd. School ontvangt een afschrift van deze brief.

Het diagnostisch dyslexieonderzoek vindt op school of in een van onze praktijken plaats en omvat:

 • Een intakegesprek met de ouders
 • Het onderzoek, een dagdeel (soms 2 dagdelen) met de orthopedagoog(-generalist)
 • Een adviesgesprek

Na het adviesgesprek ontvangt u het onderzoeksverslag met - indien van toepassing - een dyslexieverklaring. School ontvangt hiervan een afschrift.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan wordt door uw gemeente wel de het onderzoek vergoed, maar niet de behandeling. Uw kind wordt dan terugverwezen naar de zorg van de school.

De dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling bestaat uit ongeveer 45 - 60 wekelijkse individuele sessies, waarbij de nadruk ligt op:

 • Herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van
  vloeiend lezen
 • Aandacht voor de specifieke problemen van de leerling, zoals
  letterverwisselingen
 • Vergroten van de leesmotivatie en de leerling leren omgaan met dyslexie

Bij de behandeling van ernstige dyslexie zetten wij onder andere de F&L methode in. De F&L methode bestaat uit een uitgebreid computerprogramma met leermodules voor onze behandelaren, een online oefenprogramma zodat uw kind thuis kan oefenen, en diverse werkvormen en materialen.

Het is de belangrijk dat u thuis met uw kind oefent; uw kind krijgt daarvoor ook huiswerk mee, en kunt u gebruik maken van een softwareprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van dyslexie. Om het gebruik extra te stimuleren kunt u via ons een iPad of mini iPAd kopen met een korting van €. 150,-.

Gedurende de behandelingscyclus zijn verschillende evaluatie- en toetsmomenten ingepland. Tijdens overleg met school, ouders, orthopedagoog-generalist en behandelaar wordt de voortgang van de behandelingen besproken.

Onze praktijken en behandellocaties

Voor u als ouder(s) en voor uw kind is het vaak praktischer als de behandelingen op school kunnen plaatsvinden. Vaak is dat mogelijk wanneer:

 • de school over een geschikte behandelruimte beschikt
 • de school toestemming verleent om de behandelingen op school te laten plaastvinden

In het geval er geen geschikte ruimte is, dan kunt u voor de behandelingen terecht in een van onze praktijken in Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Amersfoort, Nieuwegein, Tiel, Ede, Arnhem, Doetinchem, Nijmegen, Breda, Eindhoven, Roermond, Sittard-Geleen, Kerkrade of Maastricht.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over de kosten of vergoeding, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.