Vergoed dyslexieonderzoek

Uw gemeente betaalt onderzoek en behandeling ED

Vergoeding Ernstige Dyslexie

Vanaf januari 2015 worden de kosten voor een dyslexieonderzoek (en dyslexiebehandeling) vergoed door uw gemeente, mits er sprake is van Ernstige Dyslexie (ED). Ernstig wil zeggen dat er een aanzienlijke achterstand is op het gebied van woordlezen (al dan niet in combinatie met een achterstand op spelling) en de school al extra intensieve hulp geboden heeft, maar nauwelijks verbetering in de lees- en spellingproblemen bij uw kind zichtbaar zijn.

1. Welke kinderen komen in aanmerking voor vergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding voor een dyslexieonderzoek en de behandeling moet aan onderstaande voorwaarden voldaan worden:

 1. De leeftijd van uw kind ligt bij aanmelding voor een dyslexieonderzoek en behandeling tussen de 7 en 12 jaar. De dyslexiezorg mag in elk geval niet gestart worden nadat uw kind 13 jaar is geworden.
 2. Er moet een leerlingdossier (leesdossier) zijn waaruit blijkt dat er:
  a. Sprake is van een ernstige achterstand, dit wil zeggen dat er op drie opeenvolgende hoofdmetingen een E of Vmin moet zijn gescoord op de DMT.
  b. Intensieve hulp is geboden op de verschillende zorgniveaus, waarvan in ieder geval 2x10-12 weken op zorgniveau 3.
 3. De school heeft het vermoeden dat er sprake is van ernstige dyslexie, gebaseerd op de geringe vooruitgang bij het traject van intensieve extra hulp zoals vermeld onder punt 2.

2. Vermoeden van dyslexie: wat moet u als ouder als eerste doen?

Wanneer u vermoedt dat uw dochter of zoon dyslexie heeft, moet u contact opnemen met de school en een afspraak maken om samen met u de gegevens van het leerlingvolgsysteem van uw kind te bespreken. School kan u vervolgens adviseren of een onderzoek raadzaam is. Vervolgens kunt u uw kind aanmelden voor een dyslexieonderzoek.

3. Keuze van onderzoeker en behandelaar

Het is belangrijk dat u uw kind aanmeldt bij een zorgverlener die zowel het dyslexieonderzoek als de behandeling kan en mag bieden. Want enkele gemeenten vergoeden alleen de gecombineerde zorg van dyslexieonderzoek én dyslexiebehandeling.

Wij beschikken over een groot team van orthopedagogen, orthopedagoog-generalisten, psychologen en GZ-psychologen die hierin gespecialiseerd zijn. Wij werken volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling van Blomert en zijn gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Wij hebben met veel gemeenten in de provincies Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg een zorgovereenkomst afgesloten. In dat geval declareren wij de kosten rechtstreeks bij uw gemeente. Wanneer wij geen zorgovereenkomst hebben met uw gemeente, kunt u bij uw gemeente altijd kenbaar maken dat u het dyslexieonderzoek en de behandelingen graag door ECLG wilt laten uitvoeren. Sommige gemeenten gaan daar mee akkoord en indien wenselijk en mogelijk, zullen wij alsnog een zorgovereenkomst met uw gemeente afsluiten. Een actueel overzicht van de gemeenten waar wij een zorgovereenkomst hebben afgesloten kunt u hier vinden.

4. Uw zoon/dochter komt niet in aanmerking voor een vergoed onderzoek

Het kan ook zo zijn dat uw kind wel dyslectisch is, maar niet voldoet aan de criteria die gesteld zijn om in aanmerking te komen voor een vergoed dyslexieonderzoek (en dyslexiebehandeling). Maar ook uw kind heeft veel baat bij een goede en professionele diagnose en behandeling. U kunt hier meer informatie vinden over de ondersteuning en behandeling die wij in dat geval kunnen bieden.

5. Uw dochter of zoon aanmelden voor een dyslexieonderzoek

Als ouder(s) kunt u zelf kiezen bij welke zorgaanbieder u uw kind wilt aanmelden voor een dyslexieonderzoek. Voor het aanmelden of voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau op nummer 085 - 878 11 70 of per e-mail via dyslexie@eclg.nl. U wordt dan ook geïnformeerd over het verdere verloop van de aanmeldingsprocedure. De school kan, met uw toestemming, uw kind ook direct bij ons aanmelden.

 • Kopie paspoort of identiteitskaart van uw kind
 • Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
 • Ingevuld en ondertekend Leerlingdossier ( leesdossier). Dit moet u laten invullen door de school.

Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden en op uw computer invullen. Vervolgens print u het document en kunt u het ondertekenen.

* Om het aanmeldingsformulier op uw computer te kunnen invullen, moet Adobe Reader op uw computer geinstalleerd zijn. Is dat niet het geval, dan kunt u hier gratis de versie voor uw systeem downloaden en installeren.

Het complete pakket van documenten en informatie stuurt u op naar:

ECLG expertisecentrum leren & gedrag
T.a.v. Team Dyslexie
Antwoordnummer 1173
6200 VB Maastricht

Postzegels plakken is niet nodig

Als alle gegevens compleet zijn, wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Wanneer de gegevens nog niet compleet zijn, dan zullen wij met u en/of met de school hierover contact opnemen.

Note: In sommige gemeenten verloopt de aanmelding direct via uw gemeente of het Samenwerkingsverband. Uw school kan u hier meer over vertellen of een van onze collega's kan u vertellen welke procedure voor uw gemeente geldt.

Beoordeling leerlingdossier (leesdossier)

Op basis van het volledige dossier wordt beoordeeld of uw zoon of dochter in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek. U ontvangt (per e-mail) de uitslag van deze beoordeling.

Als blijkt dat uw kind niet in aanmerking komt voor een onderzoek, ontvangt u een brief of e-mail; met de argumentatie voor deze afwijzing. De school ontvangt hiervan een afschrift.

6. Dyslexieonderzoek

Als blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor een diagnostisch dyslexieonderzoek, dan worden de data voor het onderzoek met u afgestemd en ingepland.

Het diagnostisch dyslexieonderzoek vindt bij voorkeur in een van onze praktijken plaats. In specifieke gevallen kan het onderzoek ook op school afgenomen worden. Het onderzoek omvat:

 • Een korte intake/kennismaking met ouders
 • Het onderzoek, een dagdeel (soms 2 dagdelen) met de orthopedagoog(-generalist)
 • Een adviesgesprek

Na het adviesgesprek ontvangt u het onderzoeksverslag met - indien van toepassing - een dyslexieverklaring. School ontvangt hiervan geen afschrift. Het is aan u als ouders om de uitkomsten van het onderzoek met derden te delen.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ernstige dyslexie, dan wordt door uw gemeente wel het onderzoek vergoed, maar niet de behandeling. Uw kind wordt dan terugverwezen naar de zorg van de school.

7. De dyslexiebehandeling

De dyslexiebehandeling bestaat uit ongeveer 45 - 60 wekelijkse individuele sessies, waarbij de nadruk ligt op:

 • Herkennen van de (klank)structuur van woorden en het bevorderen van vloeiend lezen
 • Aandacht voor de specifieke problemen van de leerling, zoals letterverwisselingen
 • Vergroten van de leesmotivatie en de leerling leren omgaan met dyslexie

Bij de behandeling van ernstige dyslexie zetten wij onder andere de F&L methode in. De F&L methode bestaat uit een uitgebreid computerprogramma met leermodules voor onze behandelaren, een online oefenprogramma zodat uw kind thuis kan oefenen, en diverse werkvormen en materialen.

Het is belangrijk dat u thuis met uw kind oefent; uw kind krijgt daarvoor ook huiswerk mee, en u kunt ook gebruik maken van een softwareprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van dyslexie. Om het gebruik extra te stimuleren kunt u via ons een iPad of mini iPAd kopen met een korting van €. 150,-.

Gedurende de behandelingscyclus zijn verschillende evaluatie- en toetsmomenten ingepland. Tijdens overleg met school, ouders, orthopedagoog-generalist en behandelaar wordt de voortgang van de behandelingen besproken.

8. Resultaten van een dyslexiebehandeling

Praktijken die vergoede dyslexiezorg leveren moeten aangesloten zijn bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) en beschikken over het certificaat ‘NKD Keurmerk Dyslexie’.

Periodiek (na ca. elke 22 behandelingen) worden door middel van het afnemen van een aantal testen de opbrengsten en effecten van de behandelingen gemeten. Van de aangesloten praktijken wordt verwacht dat zij deze uitslagen bij het NKD aanleveren. Het aanleveren van deze gegevens gebeurt anoniem, dus zonder gegevens van uw dochter of zoon. Het NKD verzamelt deze gegevens en berekent op basis hiervan de resultaten voor elke aangesloten praktijk, de gemiddelde resultaten van alle ED behandelingen van alle praktijken en de gemiddelde score van elke aangesloten praktijk (en daarvan het gemiddelde).

Onderstaand vindt u een overzicht van deze resultaten voor de afname van de volgende testen:

 • 1. Cito DMT: drie minutentoets woordlezen. De test wordt afgenomen met 3 leeskaarten (lopen in moeilijkheidsgraad op) waarbij de leerling per kaart 1 minuut de tijd krijgt om zo vlot en nauwkeurig mogelijk te lezen.
 • 2. EMT: één minuut toets, vergelijkbaar met de DMT. Het betreft 1 leeskaart met oplopende moeilijkheidsgraad waarbij het om minder bekende woorden gaat.
 • 3. PI-Dictee: woorddictee, alle spellingscategorieën oplopend in moeilijkheidsgraad.

Opbrengsten behandeling:

In onderstaande grafieken wordt de gemiddelde vooruitgang van de leerlingen weergegeven per afgenomen test.

Voor de ED behandelingen maakt ECLG gebruik van het F&L behandelprogramma en de F&L behandelsoftware. Uit onderstaande grafieken blijkt dat deze behandelmethode zeer effectief is, aangezien de gemiddelde resultaten van onze praktijk hoger liggen dan de gemiddelde resultaten van alle ED behandelingen in Nederland en ook hoger liggen dan de gemiddelde score van alle praktijken in Nederland.

NKD Cito DMT NKD EMT NKD PI-Dictee

Effecten behandeling:

In onderstaande grafieken wordt het effect van de ED behandelingen weergegeven met betrekking tot het wegwerken van de opgelopen leerachterstand.

NKD Cito DMT NKD EMT NKD PI-Dictee effecten dyslexiebehandelingen

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat de F&L behandelmethode zeer effectief is, aangezien de leerlingen die onder behandeling zijn bij ECLG de meeste progressie laten zien en dat de leerachterstand bij meer leerlingen afneemt in vergelijking met alle ED behandelingen in Nederland en in vergelijking met de gemiddelde verbetering van alle praktijken in Nederland tezamen.

9. Onze praktijken en behandellocaties

Voor u als ouder(s) en voor uw kind is het vaak praktischer als de behandelingen op school kunnen plaatsvinden. Vaak is dat mogelijk wanneer:

 • de school over een geschikte behandelruimte beschikt
 • de school toestemming verleent om de behandelingen op school te laten plaatsvinden

In het geval er geen geschikte ruimte is, dan kunt u voor de behandelingen terecht in een van onze praktijken in Deventer, Apeldoorn, Bussum, Amersfoort, Leusden, Zeist, Nieuwegein, Tiel, Ede, Arnhem, Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch, Uden, Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Weert, Roermond, Sittard-Geleen, Kerkrade of Maastricht.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over de kosten of vergoeding, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl of bellen naar 085 - 878 11 70.