Logopedie | onderzoek en behandeling voor kinderen & jeugdigen

ECLG is gespecialiseerd in logopedie, dyslexie en TOS

Logopedie

Logopedie gaat om communiceren. Hieronder valt alles wat met het begrijpen en produceren van de gesproken en de geschreven taal te maken heeft. De logopedist houdt zich dan ook bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van beperkingen en stoornissen bij kinderen wat betreft de spraak- en/of taalontwikkeling, het gehoor en stem.

Binnen de logopedie is samenwerking van belang. Er wordt o.a. samengewerkt met de huisarts, KNO-arts, psychologenpraktijken, consultatiebureauarts, peuterspeelzalen, leerkrachten en intern begeleiders op scholen.

De logopedisten van ECLG zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de NVLF. Naast logopedie zijn zij tevens gespecialiseerd in de behandeling van (ernstige) dyslexie en als dyslexiebehandelaar zijn zij geregistreerd bij het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie)

Logopedische problemen

Binnen de logopedie kent men een aantal specifieke problemen of specialisaties:

Spraak

Er kan sprake zijn van een vertraagde spraakontwikkeling. Kinderen kunnen moeite hebben met de uitspraak van klanken. Ze kunnen klanken verwisselen, klanken weglaten of klanken vervormen. Dit heeft invloed op de spraakverstaanbaarheid. De oorzaak hiervan kan samenhangen met een ander probleem zoals een vertraagde taalontwikkeling of slechthorendheid. Het komt echter ook voor dat er geen duidelijke onderliggende oorzaak gevonden wordt.

De logopedist doet uitgebreid onderzoek naar de spraak en taalontwikkeling van het kind. Mogelijk is er aanvullend onderzoek nodig door een kinderarts, KNO-arts of bij een audiologisch centrum.

Daarnaast kan de uitspraak van bepaalde letters ook lastig zijn door slissen of lispelen. Hierbij wordt onbewust de tong verkeerd gebruikt. Dit hangt vaak samen met duim- en vingerzuigen. De logopedist kan onderzoek doen naar de oorzaak, de behandeling zal gericht zijn op het versterken van de mondspieren en het juist gebruiken van de tong.

Taal

Het is mogelijk dat een kind later begint te praten dan gemiddeld. Er kan dan sprake zijn van een taalachterstand. Dit kan invloed hebben op de hele ontwikkeling van het kind. Mogelijke oorzaken zijn o.a. te weinig taalaanbod of gehoorproblemen. Hierbij kan een logopedist op advies worden gevraagd, met gerichte training kan een achterstand worden ingehaald.

Daarnaast kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een TOS wordt niet veroorzaakt door te weinig of slecht taalaanbod of een slecht gehoor. TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS vindt het lastig om bijvoorbeeld taal te begrijpen of heeft moeite met praten.

Als u twijfels heeft over de taalontwikkeling van uw kind kunt u online de SNEL-test invullen, dit geeft u inzicht in de taalontwikkeling van uw kind:

Doe de online SNEL-test (14 vragen)

Lees- en spellingproblemen

Als een kind moeilijkheden ondervindt met lezen en spellen geeft dit problemen met veel schoolse taken. Logopedisten worden vaak al in een vroeg stadium betrokken bij een kind met lees- en spellingproblemen of (een vermoeden van) dyslexie. Er wordt dan gewerkt aan o.a. het herkennen van klanken en letters, het horen van verschillen tussen klanken, de oproepsnelheid. Dit kan dyslexie niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm van dyslexie verkleinen.

Stem

In veel beroepen wordt de stem intensief gebruikt, bijvoorbeeld in het onderwijs. Stemproblemen kunnen het spreken en het functioneren belemmeren. Bij stemproblemen wordt er onderscheidt gemaakt tussen een organische oorzaak (zoals stembandknobbels) en een functionele oorzaak (zoals stemmisbruik of verkeerd stemgebruik).

De logopedist voert een stemonderzoek uit en stelt een behandelplan op. Er zal o.a. gewerkt worden aan ademhaling en het ontspannen stemgeven. Ook wordt het stemgebruik in het dagelijks leven bekeken en volgt hierna advies. De KNO-arts kan een organische oorzaak uitsluiten.

Gehoor

Er kan sprake zijn van slechthorendheid, hierbij is het gehoor licht tot zeer ernstig gestoord. Slechthorendheid heeft invloed op de spraaktaalontwikkeling van een kind. Een normaal ontwikkelend kind leert betekenis van klanken door imitatie en herhalen. Een kind leert ook om de klanken bij te sturen, zodat ze lijken op taal die het hoort. Een kind met aangeboren slechthorendheid leert de betekenis van geluiden en klanken niet zo vanzelfsprekend.

In Nederland wordt een kind binnen tien dagen na de geboorte getest op slechthorendheid/doofheid. Als het kind drie keer niet goed scoort, wordt hij doorverwezen naar een KNO-arts of audiologisch centrum.

Het is ook goed mogelijk dat een kind pas op latere leeftijd gehoorproblemen krijgt. Dit kan o.a. veroorzaakt worden door verkoudheden en/of veelvuldige oorontstekingen.

De logopedist onderzoekt de taalspraakontwikkeling van het kind. Er wordt gekeken naar het begrijpen en het spreken van de taal. De behandeling is hierbij gericht op het verminderen van de spraaktaalachterstand, het geven van hoortraining en het leren spreekafzien, ofwel liplezen.

Werkwijze logopedist

Tijdens de eerste afspraak vindt de intake plaats. De logopedist stelt verschillende vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie: wat is er precies aan de hand en hoe kan het ontstaan zijn. De logopedist kan al enkele adviezen mee naar huis geven of start al met een onderzoek. Tijdens de volgende afspraak wordt het onderzoek uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoeksmateriaal en observatie om de problemen goed in kaart te brengen. Op basis van de resultaten van de intake en het onderzoek wordt er een logopedische diagnose gesteld en in samenspraak met de cliënt wordt er een behandelplan opgesteld.

De individuele behandelsessies duren ongeveer 25 minuten en wordt normaliter één keer per week ingepland. In sommige gevallen heeft twee keer behandelen per week de voorkeur. De behandelingen vinden doorgaans in een van onze praktijken plaats, maar kan in overleg met de school van uw kind ook op school plaatsvinden. Voorwaarde is dan wel dat de school beschikt over een geschikte ruimte en er meerdere leerlingen op dezelfde dag en aaneensluitend behandeld kunnen worden.

Na ca. 6 maanden wordt de behandeling en behaalde resultaten geëvalueerd en op basis van de uitkomsten wordt besloten of aanpassingen of verdere behandeling nog noodzakelijk is.

Verwijzing en vergoeding

Logopedie wordt in de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar, u heeft dan ook geen aanvullende verzekering nodig. Boven de 18 jaar wordt de behandeling verrekend met het eigen risico.

Voor onderzoek en/of behandeling heeft u een verwijsbrief van uw huisarts, kinderarts, consultatiebureau-arts of andere medisch specialist nodig. ECLG heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten.

Praktijklocaties & wachttijden

Voor onderzoek en/of logopedische behandeling van uw dochter of zoon kunt u terecht in van onze onderstaande praktijken.

* wachttijd in weken.

Praktijk Intake    Onderzoek na intake Behandeling na onderzoek
Weert 2 - 3 1 - 2 2 - 4
Roermond 2 - 3 1 - 2 2 - 4
Sittard-Geleen 1 -2 1 - 2 1 - 2
Kerkrade 2 - 3 1 - 2 2 - 4
Maastricht West 1 - 2 1 - 2 1 - 2
Maastricht Oost 1 - 2 1 - 2 1 - 2

Uw dochter of zoon aanmelden

U kunt uw zoon of dochter middels onderstaand formulier bij ECLG aanmelden voor een intake en/of onderzoek. Een van onze collega's van ons bedrijfsbureau zal dan op korte termijn contact met u opnemen van het inplannen van de afspraak.

Gewenste praktijklocatie

Weert           Roermond                Sittard
Kerkrade      Maastricht West      Maastricht Oost
  (keuze verplicht)

Uw gegevens:

Dhr.      Mevr. *

Gegevens zoon/dochter:

Dochter      Zoon *

Wenst u meer informatie over Logopedie, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 877 1673.