Geen ernstige dyslexie!

Particulier dyslexieonderzoek en behandeling

Geen vergoeding dyslexie!

Ook kinderen die niet in aanmerking komen voor een vergoed dyslexieonderzoek of dyslexiebehandeling hebben baat bij extra begeleiding bij lezen en spellen.

Kosten standaard dyslexieonderzoek

Wannneer de kosten voor een dyslexieonderzoek niet vergoed worden door uw gemeente, bedragen de kosten voor een volledig onderzoek €. 715,-

Het onderzoek bestaat uit:

 • Een kort intake/kennismakingsgesprek met de ouders en leerling.
 • Het onderzoek, bestaande uit een intelligentieonderzoek (WISC-V), didactisch onderzoek naar technisch lezen en spellen en een aanvullend onderzoek naar verklarende factoren. Het onderzoek wordt verder aangevuld met (gedrags)vragenlijsten om alternatieve verklaringen voor de lees- en spellingproblemen uit te sluiten. Waar mogelijk wordt het onderzoek in één dagdeel uitgevoerd, mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt een tweede onderzoeksmoment ingepland.
 • Uitgebreide verslaglegging met naast de uitkomsten van het onderzoek tips en adviezen voor school en thuis.
 • Een adviesgesprek waarin de uitkomsten van het onderzoek worden besproken.

Alle dyslexieonderzoeken en dyslexiebehandelingen worden bij ons verzorgd door academisch geschoolde orthopedagogen onder supervisie van een van onze hoofdbehandelaren. (GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist of K&J psycholoog).

Dyslexiebehandeling - opties en kosten

De dyslexiebehandelingen zijn opgebouwd volgens een vaste structuur, waarbij de onderdelen lezen en spelling wekelijks terugkomen.

1. Onderdeel lezen

Bij het onderdeel lezen zal er vooral aandacht zijn voor:

 • het verbeteren van de leesnauwkeurigheid.
 • het verhogen van het leestempo.
 • het verbeteren van de leesvoorwaarde letterkennis.

2. Onderdeel spelling

Bij het onderdeel spelling zal er vooral aandacht zijn voor:

 • het aanleren van een spellingsstrategie.

Tijdens de dyslexiebehandelingen leren kinderen, met behulp van ondersteunende materialen, een stappenplan te volgen bij het schrijven van een woord. Dit stappenplan biedt kinderen met dyslexie en leesproblemen een houvast om woorden foutloos te leren spellen.

Het is eveneens van belang dat kinderen met dyslexie en leesproblemen inzicht krijgen in het systeem van de Nederlandse taal. Hiervoor zullen veel voorkomende spellingafspraken worden besproken. Om het automatiseren van deze afspraken te bevorderen, wordt er gewerkt met ondersteunende kaarten. Op deze manier kan er af en toe eens worden teruggekeken naar de besproken spelafspraken. In overleg met school, kan zo mogelijk worden aangesloten bij de spellingafspraken volgens de methode die in de klas wordt gebruikt.

Individuele dyslexiebehandeling: kosten en uitvoering

De prijs voor individuele dyslexiebehandeling bedraagt €. 55,- per uur, waarvan 45-50 minuten effectief besteed worden aan de behandeling en 10-15 minuten aan dossieropbouw en periodiek contact met ouders en/of de leerkracht.

De prijs voor 1.5 uur dyslexiebehandeling bedraagt €. 77,50 waarvan 75-80 minuten effectief besteed wordt aan de behandeling en 10-15 minuten aan dossieropbouw en periodiek contact met ouders en/of de leerkracht.

Behandelingen van 1.5 uur verdienen de voorkeur omdat deze enerzijds goedkoper zijn mbt directe tijd welke besteed wordt aan de behandeling én minder reistijd en -kosten mee gemoeid zijn.

Bij particuliere behandeling kunnen wij de dyslexie basisset helaas niet gratis ter beschikking stellen. De kosten voor de dyslexie set bedragen éénmalig €. 25,-

Groepsbehandeling: kosten en uitvoering

Voordat er gestart wordt met de dyslexiebehandeling, kan het (instap)niveau van elk kind bepaald worden met behulp van een uitgebreid lees- en spellingonderzoek.

De opzet van de dyslexiebehandeling is als volgt:

 • 3 tot 5 kinderen per groepje en per behandelaar.
 • 12 wekelijkse behandelsessies van elk 1.5 uur.
 • de behandelaar besteedt per sessie ongeveer 60 - 70 minuten aan de persoonlijke behandeling van de kinderen, en ongeveer 20 - 30 minuten aan voorbereiding en het bijwerken van de persoonlijke behandeldossiers van de kinderen.
 • de behandeling van elk kind wordt mede op basis van het vastgestelde (instap)niveau vastgesteld.
 • In de 12e sessie vindt er een evaluatie met de ouder(s) plaats om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind met u te bespreken. Op basis hiervan kan samen met u besloten worden of het wenselijk is om de dyslexiebehandeling voort te zetten en voor hoe lang.

De prijs voor deze dyslexiebehandeling bestaande uit 12 wekelijkse sessies bedraagt
€. 375,- per kind, en de betaling kan in 3 termijnen van elk  €. 125,-. De kosten voor het bepalen van het instapniveau zijn eenmailig en bedragen €. 55,-

U kunt er ook voor kiezen om in een keer vooraf te betalen. De prijs bedraagt in dat geval  €. 360,- (excl. kosten bepaling instapniveau).

* Wanneer het onderzoek naar het (instap)niveau niet nodig mocht zijn, omdat bijvoorbeeld de school de benodigde informatie kan aanleveren, of als er recentelijk al een uitgebreid leesonderzoek heeft plaatsgevonden, worden de kosten voor het onderzoek niet in rekening gebracht.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een particulier dyslexieonderzoek, dan kunt u een e-mail sturen naar Milou Scholten, m.scholten@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.