Dyslexie

ECLG is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van dyslexie

Dyslexietest

Wanneer is een dyslexietest zinvol?

Problemen rondom dyslexie, lees- en spellingproblemen spelen niet alleen bij leerlingen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezet onderwijs. Hier vindt u informatie over dyslexie, wat dit voor uw kind betekent en hoe u uw kind kunt laten testen.

Dyslexie in het basisonderwijs: is dit herkenbaar voor u als ouder?

Al gedurende het hele schooljaar krijgt uw kind extra instructie voor lezen en spellen. De leerkracht spreekt zijn/haar zorg uit over de leesontwikkeling van uw kind. In ieder 10-minutengesprek komt weer terug dat het lezen en spellen niet zo soepel gaat.

Zaken die dan worden genoemd zijn: moeite met leren lezen, langzame ontwikkeling leesproces, (het lezen gaat niet vanzelf), maakt veel fouten in dictees, hakken en plakken blijft moeilijk, blijft spellend lezen, leest niet vloeiend, automatiseert de letters niet, haalt letters door elkaar of spiegelt letters (b/d), schrijft slordig, schrijft woorden op het gehoor, weinig interesse in lezen en spellen, geen motivatie, geen leesplezier en minder zin om naar school te gaan. Het kan zijn dat uw kind duidelijk het verschil ziet met wat het zelf kan en wat klasgenoten kunnen, waardoor gevoelens van schaamte en gedachtes als ‘ik ben dom’ bij uw kind kunnen ontstaan.

De toetsscores blijven achter en vallen tegen ten opzichte van de andere vakken. Er lijkt geen vooruitgang in het lezen te zitten, ondanks dat er thuis veel wordt geoefend. Iedere avond voor het slapen gaan wordt er samen gelezen, maar nog steeds struikelt uw kind over de woorden. Of uw kind wordt ongeduldig en raadt maar wat er staat. En hoe hard er ook samen aan gewerkt wordt, het lezen en spellen lijkt maar niet beter te gaan.

Mocht u dit herkenbaar vinden, dan zou er wellicht sprake kunnen zijn van dyslexie. Misschien kan meer informatie over dyslexie u dan verder helpen!

Wat is dyslexie

Letterlijk betekent dyslexie ‘niet kunnen lezen’. Dys is ‘niet goed functioneren’ en ‘lexis’ betekent ‘taal of woorden’. Deze stoornis is aangeboren en erfelijk bepaald. Dat wil zeggen dat dyslexie niet over gaat. Bij kinderen met dyslexie gaat het lezen en spellen moeizaam, in vergelijking met leeftijdgenootjes en wat je gezien de intelligentie van uw kind mag verwachten. De resultaten voor lezen en spellen blijven duidelijk achter ten opzichte van de andere schoolvakken. Ondanks veel oefenen en extra begeleiding is er nauwelijks vooruitgang zichtbaar, het probleem is zeer hardnekkig. Deze hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie en vormt een essentieel criterium in het dyslexieonderzoek. Er mag alleen gesproken worden van dyslexie als de problemen met lezen en/of spellen niet op een andere manier verklaard kunnen worden, denk hierbij aan aandachts- en concentratieproblemen, langdurende gehoorproblemen, beperkt taal-/onderwijsaanbod en laag intelligentieniveau.

Vermoeden van dyslexie? Wat kunt u als ouder voor uw kind doen?

Dat dyslexie aangeboren is, betekent niet dat er niets aan gedaan kan worden. De eerste stap is in gesprek gaan met de leerkracht(en). Wat zien zij precies in de klas en wat ziet u als ouder thuis op het gebied van lezen en spellen. Wat is het concrete lees- en spellingsniveau, wat zijn de resultaten op toetsen en wat wordt er al extra gedaan om het probleem samen met uw kind aan te pakken?

Als blijkt dat er ondanks alle extra hulp onvoldoende vooruitgang zichtbaar is, is een onderzoek naar dyslexie misschien op zijn plaats. Los van het feit of er sprake is van dyslexie, hier een aantal tips om direct mee aan de slag te gaan:

 • Leesplezier moet voorop staan. Laat het presteren los.
 • Laat kinderen bepalen wat zij willen lezen, het niveau van de tekst is hierbij minder belangrijk. Ook wat voor soort tekst het is, maakt niet uit. Een strip, tijdschrift, moppenboekjes etc. mogen allemaal.
 • Creëer met het oefenen een gezellig moment, waarbij uw kind zich op het gemak voelt.
 • Het is beter om iedere dag 10 minuten samen te lezen, dan twee keer per week een half uur.
 • Geef complimenten wanneer het lezen goed gaat en leg niet de nadruk op fouten. Geef uw kind de tijd om zijn fout zelf te ontdekken. Help uw kind door de eerste klank of een deel van het woord voor te zeggen.
 • Door samen te lezen (om en om een zin of alinea) of voor te lezen kan uw kind ervaren hoe leuk een boek kan zijn.

Dyslexie - wat kan ECLG voor u betekenen?

ECLG heeft veel kennis, ervaring en geschoolde academici om een professioneel onderzoek naar dyslexie uit te voeren. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (test én behandeling wordt vergoed door uw gemeente) en particulier dyslexie onderzoek.

Wanneer uit de test (en leesdossier) blijkt dat er sprake is van ernstige, enkelvoudige dyslexie, dan komt uw kind in aanmerking voor behandeling van dyslexie welke door uw gemeente vergoed wordt. Blijkt uit de test dat er geen sprake is van ernstige (enkelvoudige) dyslexie, dan komt uw kind helaas niet aanmerking voor vergoede behandeling van dyslexie. De dyslexie test wordt dan overigens wel vergoed. Meer informatie over vergoede en niet vergoede behandeling van dyslexie vindt u via onderstaande koppelingen.

Dyslexie in het voortgezet onderwijs

Het kan zijn dat uw kind op het voortgezet onderwijs veel moeite heeft met het leren van de vreemde talen. De resultaten van uw kind voor de vreemde talen zijn onvoldoende, ondanks de tijd en energie die uw kind erin steekt. Bij het eigen maken van de vreemde talen kan uw kind moeite hebben met het verstaan van de snelle spraak en het uitspreken, lezen en schrijven van de woorden. Ook merkt u dat uw kind veel tijd nodig heeft om de hoeveelheid teksten te verwerken. Binnen de lesstof kan uw kind veel moeite hebben met het onthouden van (automatiseren) formules, jaartallen, topografie en symbolen. Het gevolg kan zijn dat uw kind steeds minder gemotiveerd raakt voor school, zichzelf ‘dom’ voelt en school als een steeds grotere opgave gaat zien.

Het komt vaker voor dat pas op het voorgezet onderwijs blijkt dat een leerling dyslexie heeft, omdat hij/zij door het leren van de vreemde talen en de grote hoeveelheden tekst, door de mand vallen. Door hun intelligentie of door heel hard te werken, hebben ze op de basisschool hun dyslexie weten te compenseren.

Vermoeden van dyslexie? Wat kunt u als ouder doen?

Als u het vermoeden heeft dat uw kind dyslexie heeft, kunt u verschillende stappen zetten. Want mocht het zo zijn er sprake is van dyslexie, dan heeft uw kind recht op verschillende hulpmiddelen en extra faciliteiten. Ook kan uw kind door de diagnose dyslexie beter begrijpen waardoor het leren van de vreemde talen en het verwerken van grote stukken tekst lastig gaat en daar specifieke begeleiding voor krijgen.

De volgende stappen kunnen door u ondernomen worden:

 • Ga na of er in de brugklas een dyslexie signalering plaatsgevonden heeft en wat de resultaten hiervan waren.
 • Ga in gesprek met mentor en vakdocent(en) over wat zij concreet zien in de klas
 • Vraag indien mogelijk toetsgegevens van de basisschool op en let dan vooral op de DMT en/of spellingresultaten in combinatie met de resultaten op overige vakgebieden.

Vermoeden van dyslexie? Wat kan ECLG voor u betekenen?

Dyslexie: onderzoek, test afname en behandeling

ECLG kan het diagnostisch onderzoek (test) naar dyslexie op de school van uw kind afnemen, of in een van onze praktijken en omvat:

 • Een intakegesprek met de ouders
 • Het onderzoek, waarbij de diverse testen verdeeld over twee dagdelen worden afgenomen door een orthopedagoog(-generalist):
  - dag 1: WISC III intelligentie- c.q. capaciteitenonderzoek*
  - dag 2: didactisch leesonderzoek en aanvullend onderzoek naar verklarende oorzaken
 • Een evaluatie- en adviesgesprek
* Bij ECLG nemen we altijd een volledig WISC-III (of WISC-V) intelligentieonderzoek af als onderdeel van het dyslexieonderzoek. Volgens het protocol is dat echter niet verplicht en kan er volstaan worden met de afname van een aantal onderdelen van de WISC-III test. Een aantal praktijken en instellingen doen dit dus ook. Wij zijn daar echter geen voorstander van omdat een beperkte IQ test geen volledig beeld geeft van de capaciteiten van uw kind. Vraag dus altijd goed na welke IQ test afgenomen wordt en of het ook de volledige afname van de test betreft.

Dyslexiebehandeling

Als uw kind de diagnose dyslexie heeft, is het voor hem/haar extra moeilijk om zich de vreemde talen eigen te maken. ECLG biedt gerichte behandeling, zodat zij door deze behandelingen extra ondersteund worden bij het aanleren van de vreemde talen.

De dyslexiebehandeling van ECLG is onder andere gebaseerd op de methode: Gekleurde letters van Catrien Horions, waarbij expliciet aandacht besteed wordt aan:

 • De klank-tekenkoppeling in de vreemde taal
 • Het schrijven van woorden in de vreemde taal
 • Het lezen van woorden in de vreemde taal

Uw kind leert dat een klank in de vreemde taal op verschillende manieren geschreven en gelezen kan worden, waarbij verschillende kleuren als ondersteuning bij het schrijven, leren en uitspreken van de woorden worden ingezet. Binnen de begeleiding wordt aangesloten bij wat uw kind volgens de schoolmethode moet leren, hetgeen de kansen op succeservaringen vergroot.

Ook wordt er binnen de dyslexiebehandeling gekeken naar welke hulpmiddelen voor uw kind ingezet kunnen worden en wat de school hierin kan betekenen. Ook is er aandacht voor psycho-educatie, waardoor uw kind beter met zijn of haar dyslexie leert omgaan.

De individuele behandeling betreft 45 tot 60 wekelijkse sessies van 60 minuten, waarvan er 45 minuten effectief gewerkt wordt met uw kind en de overige 15 minuten besteed wordt aan dossiervorming.

Locaties voor test afname en behandeling

U kunt voor onderzoek en behandeling terecht in een van onderstaande plaatsen:

 • Apeldoorn
 • Amersfoort
 • Nieuwegein
 • Tiel
 • Ede
 • Arnhem
 • Doetinchem
 • Nijmegen
 • Rosmalen
 • Breda
 • Tilburg
 • Eindhoven
 • Helmond
 • Venlo
 • Roermond
 • Sittard-Geleen
 • Kerkrade
 • Maastricht

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over een dyslexieonderzoek of behandeling, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.