Jeugdzorg en uw gemeente

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg

Jeugdzorg en uw gemeente

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan kinderen, jeugdigen tot 18 jaar en aan hun ouders. Jeugdzorg die volgens de jeugdwet in aanmerking komt voor vergoeding wordt dus niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. Niet alle zorg komt voor vergoeding in aanmerking, daarover kunt u hier meer lezen. Onderstaand vindt u informatie over jeugdzorg die wel voor vergoeding in aanmerking komt en onder welke voorwaarden. In elk geval geldt dat uw gemeente een beschikking moeten hebben afgegeven voor de betreffende zorg. Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met uw gemeente, het sociale- of jeugdteam van uw gemeente of met een van onze medewerkers op ons bedrijfsbureau. Zij helpen u dan graag verder.

Zorgverleners met een overeenkomst

Om vergoede zorg te kunnen en mogen leveren is het noodzakelijk dat uw zorgverlener een zorgovereenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin uw kind woont. ECLG heeft met veel gemeenten in Nederland een overeenkomst afgesloten (zie in de rechterkolom de groen gearceerde gemeenten). Per provincie worden de gemeenten opgesomd waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten.

Met een aantal gemeenten hebben wij geen overeenkomst afgesloten zoals de gemeente Venlo. Indien uw kind in deze gemeente woont dan kunnen wij voor uw kind helaas geen beschikking aanvragen bij deze gemeente. U kunt wel zelf contact opnemen met uw gemeente of team Jeugdzorg en vragen of zij alsnog een beschikking willen afgeven voor zorg die door ons geleverd wordt. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen op basis van een PGB (Persoons Gebonden Budget).

Voor een particulier onderzoek of begeleiding kunt u altijd terecht in een van onze praktijken zoals voor een intelligentieonderzoek, dyscalculieonderzoek, een beelddenk- of werkgeheugentraining.

Uitgangspunten

Met de verschuiving van de jeugdzorg naar de gemeenten (decentralisatie) wil het kabinet het jeugdzorgstelsel eenvoudiger maken. De Jeugdwet kent daarom 5 uitgangspunten:

 • Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk. Dit betekent dat voorzieningen en hulpverleners zich meer moeten gaan richten op de eigen kracht van kinderen, jongeren en hun opvoeders.
 • De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
 • Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp. Het is de bedoeling om minder kinderen en jongeren naar de specialistische jeugdhulpverlening te verwijzen (voorheen tweedelijns zorg) en meer kinderen en jongeren binnen de generalistische basiszorg (voorheen eerstelijns zorg) te helpen.
 • Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 • Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Route en toegang tot vergoede zorg

De zorg die ECLG biedt, sluit aan bij bovenstaande uitgangspunten en ECLG voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen om jeugdzorg te mogen bieden. Met de meeste gemeenten hebben wij dan ook een contract. Gemeenten hebben echter veel vrijheid in het organiseren van de jeugdhulp en zij maken zelf keuzes over bijvoorbeeld de toegang en het aanbod voor vergoede zorg. In de praktijk betekent dit dat niet voor iedere gemeente dezelfde regels gelden. Bij de meeste gemeenten loopt toegang voor de vergoede zorg via:

 • Het sociale wijkteam, Jeugdteam of CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)
 • De jeugd- of huisarts
 • Medisch specialist

Zij zorgen voor een verwijzing (arts) of een beschikking (gemeente) waarmee u bij ons terecht kunt voor zorg. Welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.

Verwijzing huisarts

Om voor vergoeding van gesprekken, behandelingen of onderzoek in aanmerking te komen, is altijd een verwijsbrief van uw huis- of kinderarts nodig, en/of een beschikking van uw gemeente. U kunt ook zonder verwijsbrief of beschikking bij ons terecht, maar in dat geval komen de kosten voor uw eigen rekening.

In de verwijsbrief moet vermeld worden:

 • De datum van de verwijsbrief. Deze moet eerder zijn dan het eerste gesprek bij ECLG
 • Dat er sprake is van een vermoeden van een DSM-V psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld een angststoornis, stemmingsstoornis, gedragsstoornis, ontwikkelingsstoornis etc.
 • De gegevens van de verwijzer/(huis)arts, waaronder de AGB-code en handtekening.

Een voorbeeld van onze verwijsbrief kunt u in de kolom rechts downloaden en deels zelf en deels door uw huisarts laten invullen en ondertekenen.

Diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie

Onderzoek en behandeling van ernstige dyslexie (ED) komt ook voor vergoeding in aanmerking mits aan alle voorwaarden voldaan is en uw gemeente een beschikking daarvoor heeft afgegeven. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar ons Expertisecentrum Dyslexie.

Verwijzing en intakegesprek

Met de verwijzing van uw huisarts of een beschikking van uw gemeente kunt u contact opnemen met ons bedrijfsbureau voor het inplannen van een kennismakingsgesprek in een van onze praktijken. Neem naast de verwijsbrief/beschikking ook een geldig identiteitsbewijs van uzelf mee en een kopie van een geldig indentiteitsbewijs van uw kind.

Aanpassen behandelduur en zelf bijbetalen

Soms komt het voor dat tijdens de behandeling blijkt dat een ander zorgproduct c.q. behandeltijd in aanvang gekozen had moeten worden. In dat geval kunnen wij wisselen naar een andere product en heeft dit geen verdere financiële consequenties voor u.

Maar het komt ook voor dat er wel gekozen is voor het juiste zorgproduct, maar dat er desondanks onvoldoende behandeltijd is. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer er veel tijd nodig is voor verklarende diagnostiek en daardoor te weinig tijd overblijft voor behandeling. Of dat een deel van de hulpvraag niet valt onder de Jeugd-GGZ. In die gevallen zult u zelf een deel van de kosten moeten betalen. Wanneer zich een van deze situaties voordoet, zullen wij u per omgaande informeren over deze kosten en daarover met u afspraken maken, zodat u achteraf niet voor financiële verassingen komt te staan. Ons uurtarief voor diagnostiek of behandeling welke buiten de vergoede zorg valt bedraagt €. 65,- per uur.

Leerproblemen en psychische klachten

Onderzoek en/of behandeling van leerproblemen wordt door de meeste gemeenten niet vergoed. Een uitzondering hierop vormt het onderzoek en behandeling van Ernstige Dyslexie (ED). Maar als door het gevolg van de leerproblemen psychische klachten zijn ontstaan zoals depressiviteit of angst, welke vallen onder de DSM-V classificatie, komt de behandeling van deze psychische klachten wel in aanmerking voor vergoeding. Weet u niet zeker of uw zorgvraag voor vergoeding in aanmerking komt, neem dan contact op met ons bedrijfsbureau op nummer 085 - 878 1170 of info@eclg.nl. Onze medewerkers zullen u graag van een passend advies voorzien.

Bent u verhinderd, zeg dan tijdig af

Mocht u niet in staat zijn om op uw afspraak te komen, zeg dan minimaal 24 uur van te voren uw afspraak af. Wanneer u niet of niet tijdig afzegt moeten wij u helaas €. 25,- in rekening brengen en deze kosten worden niet door uw gemeente vergoed.

Uw rechten als cliënt

Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Via deze site van de overheid kunt u de complete wetstekst lezen of downloaden op uw computer.

Heeft u klachten over de behandeling?

Wij zullen de zorg voor uw dochter of zoon naar eer en geweten op ons nemen, maar het kan zijn dat u desondanks niet tevreden bent over onze zorg. Wij hopen dan dat u hierover met de (hoofd)behandelaar van uw kind in gesprek gaat. U kunt ook te alle tijden contact opnemen met een van onze twee directieleden. Komen we er dan nog niet samen uit, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) of tot het Nederlands Instituut voor psychologen (NIP)